Các công cụ giám sát hệ thống kubernetes

Các công cụ giám sát hệ thống kubernetes
  1. Container Advisor (cAdvisor)

cAdvisor là agent phân tích hiệu suất và sử dụng tài nguyên của container, nó được tích hợp trong kubelet. cAdvisor auto-discover tất cả container trong docker host và thống kê về memory, network, filesystem, CPU.

cAdvisor

2. Kube-state-metrics

Kube-state-metrics tạo ra các metric về trạng thái kubernetes object bao gồm cronjob, configmap, pods và node từ Kubernetes API. Kube-state-metric dùng thư viện Prometheus client golang để tạo ra các metric theo định dạng của Prometheus và đẩy chúng ra 1 HTTP endpoint (ví dụ: "http://kube-state/metrics"). Công cụ này cho chúng ta nắm bắt tổng thể hệ thống kubernetes về trạng thái, ví dụ: số lượng mong muốn pod replicas cho 1 deployment hoặc tổng số lượng CPU còn sẵn trên 1 node.

3. Kubernetes Dashboard

Kubernetes Dashboard là 1 giao diện web, là 1 add-on của kubernetes cluster. Nó có nhiều chức năng cho phép user quản trị kubernetes thông qua web này bao gồm tạo, xoá, sửa deployment, daemon-set, stateful-set.

4. Prometheus

Prometheus là một trong những công cụ giám sát phổ biến được sử dụng với kubernetes. Là một thành viên của Cloud Native Computing Foundation (CNCF). Dự án này ban đầu được phát triển bởi SoundCloud, sau đó thì được donate bởi CNCF, lấy cảm hứng từ Google Borg Monitor.

Prometheus lưu trữ tất cả dữ liệu dưới dạng time series và sử dụng Grafana để vẽ data.

5. Jaeger

Jaeger là hệ thống truy tìm vết được viết bởi team kỹ thuật Uber, nó được sử dụng để xử lý sự cố và giám sát các giao dịch trong các hệ thống phân tán phức tạp.

Jaeger