Grafana Loki - Like Prometheus, but for logs

Grafana Loki - Like Prometheus, but for logs

Loki là hệ thống log tập trung được thiết kế từ Prometheus, có tính sẵn sàng cao ( high-available) và có khả năng scale. Nó được thiết kế để dễ dàng vận hành và hiệu quả về chi phí. Nó không index nội dung log, nhưng mỗi nhãn (label) là 1 luồng log.

So sánh với các hệ thống log khác, Loki:

  • Không index fulltext log. Lưu trữ với thuật toán nén, không có cấu trúc log, chỉ index medata. Loki dễ dàng vận hành và chỉ cần resource nhỏ là có thể chạy.
  • Index và group các luồng log stream dựa vào các nhãn giống nhau.
  • Đặc biệt rất phù hợp với lưu trữ log của các Pod chạy trong Kubernetes. Metadata đánh nhãn trong Pod để auto scraped.
  • Support với Grafana v6.0 trở lên.

Loki có 3 thành phần chính:

  • Promtail là agent, có trách nhiệm đi thu gom log và gửi về cho Loki.
  • Loki là thành phần chính, có trách nhiệm lưu trữ log và xử lý các câu query.
  • Grafana là công cụ query và hiển thị log.

Link tham khảo: