Node exporter là cách tốt nhất để collect tất cả metric của máy chủ Linux và thống kê để monitor.

Cài đặt Node exporter Binary

cd /tmpcurl -LO https://github.com/prometheus/node_exporter/releases/download/v0.16.0/node_exporter-0.16.0.linux-amd64.tar.gz
tar -xvf node_exporter-0.16.0.linux-amd64.tar.gz
sudo mv node_exporter-0.16.0.linux-amd64/node_exporter /usr/local/bin/
sudo useradd -rs /bin/false node_exporter
sudo vi /etc/systemd/system/node_exporter.service
[Unit]
Description=Node Exporter
After=network.target
[Service]
User=node_exporter
Group=node_exporter
Type=simple
ExecStart=/usr/local/bin/node_exporter
[Install]
WantedBy=multi-user.target
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl start node_exporter

Node exporter sẽ expose tất cả metric tại port 9100 với endpoint http "/metrics", dưới đây là 1 vài key metrics của node exporter:

node_memory_MemFree_bytes
node_cpu_seconds_total
node_filesystem_avail_bytes
rate(node_cpu_seconds_total{mode="system"}[1m])
rate(node_network_receive_bytes_total[1m])
metric prometheus node exporter